Skip to content

Ano ang pinagkaiba ng tradisyon, pilisopiya, pananaw at paniniwala?

Ano ang pinagkaiba ng tradisyon, pilisopiya, pananaw at paniniwala?

Ang tradisyon, pilosopiya, pananaw, at paniniwala ay magkakaiba sa aspekto ng panahon kung kailan ito orihinal na ginawa o isasaawa.

Kultura ng Pilipinas poster digital art making Philippine culture
  • Ang tradisyon ay matagal nang ginagawa. Sa ibang salita, para maging tradisyon ang isang pagsasagawa ay dahil ito ay orihinal na sinimulang gawin noon at matagal nang kinagawian ng mga tao.

  • Ang pilosopiya naman ay maaring noon pa ginawa o sa kasulukyang panahon.

  • Ang pananaw ay kaalaman o bisyon ng tao sa kasalukyan na may kinalaman sa hinaharap, kinabukasan, o darating na panahon.

  • Ang paniniwala naman ay may kinalaman sa nakaraan. Ito ay mga kaalaman ng tao na nasimulan o orihinal nang sabi-sabi ng mga tao noon pa.

Ano ang kahulugan ng Kultura?

Ang Kultura ay natutunan galing sa kagawian, pagpapahalaga, panuntunan, at iba pang elemento ng kultura sa loob ng isang tahan.

Ito ay naisasalin sa simula ng tayo ay matututong umintindi at kumilala ng mga bagay na berbal at di berbal na komunikasyon gaya sa ekspresyon ng mga mukang sa mga taonga ting nakakaharap habang tayo ay lumalaki at umuunlad bilang isag tao.

Ang pagkatuto nating bumigkas at bumuo ng mga salita bilang pangunahing daluyan ng komunikasyon ang wika, linguwahe o dayalektonng gamit at kinalahikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *